Show simple item record

The Jadar project: biodiversity and biological impacts

dc.contributorСтевановић, Владимир
dc.contributorШолаја, Богдан
dc.contributorРадмиловић, Велимир
dc.creatorКризманић, Имре
dc.creatorЖивић, Ивана
dc.creatorНикетић, Марјан
dc.creatorВуков, Тања
dc.creatorЋировић, Душко
dc.creatorКузмановић, Невена
dc.creatorВесовић, Никола
dc.creatorАнђелковић, Марко
dc.creatorCvijanović, Gorčin
dc.creatorNikolić, Dušan
dc.creatorПенезић, Александра
dc.creatorМаричић, Марко
dc.creatorБогдановић, Неда
dc.creatorПоповић, Милош
dc.creatorЛакушић, Дмитар
dc.date.accessioned2022-03-03T03:42:37Z
dc.date.accessioned2023-04-03T10:49:06Z
dc.date.available2024-09-03
dc.date.available2023-04-03T10:49:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-7025-924-9
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/1890
dc.description.abstractУ овом раду су анализирани могући утицаји отварања рудника јадарита на биодиверзитет подручја експлоатације, као и основне мере за спречавање негативних утицаја. Рад је припремљен на основу података инкорпорираних у документ који је припремљен за потребе компаније Рио Сава Експлорејшн д.о.о. Београд („Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd”)На истраженом подручју планиране експлоатације је констатован висок степен укупног биодиверзитета у свим анализираним групама. Од свих до сада регистрованих типова станишта на овом подручју преко 30% припада приоритетној групи за заштиту. Поред значајног броја таксона васкуларних биљака од значаја за заштиту (преко 12%), изразиту вредност подручју даје присуство две нове биљне врсте за територију Србије. Присутан је и изузетно значајан број заштићених животињских врста по националном законодавству и/или по међународним прописима: 70% од регистрованих врста риба, 59% од регистрованих врста сисара, 100% од регистрованих врста водоземаца и гмизаваца. Утврђено је да је диверзитет бескичмењака, васкуларне флоре, као и животних станишта висок, али и даље недовољно истражен.Пројекат експлоатације минерала јадарита у Србији, уколико буде спроведен, имаће значајан број негативних утицаја који ће довести до иреверзибилних и делимично реверзибилних последица на присутне екосисистеме. Спровођењем планираних активности, посебно депоновањем индустријског отпада, доћи ће до значајног нарушавања биодиверзитета на целокупном простору планираних радова. У одређеним, примарним зонама утицаја, доћи ће до потпуног и директног уништавања станишта уз нестајање свих организама који их насељавају.Додатно, доћи ће до различитих видова и степена деградације и фрагментације станишта, измене њихових физичких и хемијских карактеристика, као и пресецања или нестанка миграторних путева и еколошких коридора.Негативни утицаји експлоатације минерала јадарита могу се одразити на целокупни екосистемски диверзитет свих акватичних и терестричних станишта и ван подручја рударског комплекса „Јадар”.Из свих горенаведених разлога, оптимална и основна, мера за спречавање негативних последица на стање биодиверзитета на овом подручју је одустајање од планиране експлоатације и прераде минерала јадарита.sr
dc.description.abstractIn this paper, the possible impacts of opening a jadarite mine on the biodiversity of the exploitation area are analyzed, and basic measures for the prevention of negative impacts are given. The paper was prepared based on data incorporated into a document required by the company “Rio Sava Exploration doo Belgrade”. A high degree of total biodiversity was found in all analyzed groups within the area of planned exploitation. Of all the habitat types registered, over 30% belong to the priority group for protection. In addition to a significant number of conservation priority plant taxa (over 12%), two newly discovered plant species for the territory of Serbia makes this region an area of great conservation importance. Also, there is high number of protected animal species under national legislation and/or international regulations: 85% of registered fish species, 87% of registered mammal species, 100% of registered amphibian and reptile species. ¢e diversity of invertebrates, vascular ®ora, as well as habitats is evaluated as high, but still insuficiently studied. ¢e project of exploitation of jadarite mineral in Serbia, if implemented, will have a signi§cant number of negative impacts that will lead to irreversible and partially reversible consequences on the present ecosystems. ¢e implementation of the planned activities, especially the disposal of industrial waste, will significantly impair biodiversity in the entire area of the planned works. In certain primary zones of the influence, there will be complete and direct destruction of habitats with the disappearance of all organisms that inhabit them. In addition, di³erent types and degrees of habitat degradation and fragmentation, changes in their physical and chemical characteristics, as well as the intersection or disappearance of migration routes and ecological corridors will be present. The negative impacts of the exploitation of the jadarite mineral can a³ect the overall ecosystem diversity of all aquatic and terrestrial habitats outside the area of the mining complex “Jadar”. For all the above reasons, the optimal and basic measure to prevent negative consequences on the state of biodiversity in this area is to abandon the planned exploitation and processing of the jadarite mineral.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsembargoedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceПројекат Јадар – шта је познато?sr
dc.subjectбиодиверзитетsr
dc.subjectрударствоsr
dc.subjectјадаритsr
dc.subjectутицајиsr
dc.subjectзаштита природеsr
dc.subjectbiodiversitysr
dc.subjectminingsr
dc.subjectjadaritesr
dc.subjectimpactssr
dc.subjectnature protectionsr
dc.titleПројекат Јадар: утицај на биодиверзитетsr
dc.titleThe Jadar project: biodiversity and biological impactssr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.epage176
dc.citation.spage157
dc.description.otherНаучни скупови / Српска академија наука и уметности ; књ. 202. Одељење хемијских и биолошких наука ; књ. 20sr
dc.identifier.fulltexthttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/bitstream/id/4894/rad13.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12720
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record