Show simple item record

Socio-economic and biological characteristics of fishing on the river Danube

dc.contributor.advisorHegediš, Aleksandar
dc.contributor.otherRegner, Slobodan
dc.contributor.otherZarić, Vlade
dc.contributor.otherKalauzi, Aleksandar
dc.contributor.otherCvejić, Slobodan
dc.creatorSmederevac-Lalić, Marija
dc.date.accessioned2023-03-24T10:15:50Z
dc.date.available2020-07-03T09:16:49Z
dc.date.available2023-03-24T10:15:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/handle/123456789/1867
dc.description.abstractОдрживо коришћење природних ресурса уопште, па тако и риболовногресурса, захтева добро и на научним принципима засновано познавање онога што секористи. Анализом социо-економских карактеристика привредних рибара, техникакоје примењују, последица риболовних активности на укупан рибљи фонд, тржиштана које пласирају улов, степена хармонизованости и конзистентности законодавстваиз ове области, као и утицаја хидролошких и климатских фактора на риболовнуделатност, могуће је стећи увид у тренутно стање, као и у очекиване трендове у овојобласти. Мултидисциплинарно сагледавање проблема и потенцијалних решења јенеопходно у циљу успоставања одрживог управљања и комерцијалног коришћењариболовног ресурса на Дунаву према највишим еколошким стандардима ипринципима одрживог развоја. Циљ је истражити односе између значајнихелемената који указују на стање ресурса и/или утичу на њега, а то су: врсте риба,станишта, социо-економски и политички фактори. Општи циљ дисертације јесагледавање карактеристика и валоризација привредног риболова на Дунаву наоснову три кључна аспекта одрживог развоја, а који истовремено чине и основуодрживог коришћења природних ресурса: социолошког, економског и биолошког.Биолошки аспект ових истраживања се у највећој мери односи на еколошкепроблеме, с обзиром да се ради о специфичном природном ресурсу на који утиче несамо риболовна експлоатација његовог економски значајног дела, већ ивишенаменско коришћење водених ресурса и екосистема уопште. Све мањезаступљеним традиционалним екстензивним риболовом, а порастом осталихантропогених утицаја на слатководне екосистеме и увећаним утицајем криволова,дошло је до прелова и пада бројности појединих аутохтоних популација риба, као исве веће заступљености алохотних врста.Познавање риболовног притиска на основу броја риболоваца, њиховогриболовног напора и количине улова, основни је предуслов за успешно управљање рибљим фондом као природним ресурсом, што се у рибарствено уређенимсрединама остварује путем редовног вођења статистике...sr
dc.description.abstractSustainable use of natural resources in general and thus fishing resources requiresapplication of good scientific principles, based on the sound knowledge of what is used. Inorder to gain insight into the current status and the expected trends in this area, it isnecessary to conduct the analysis of the socio-economic characteristics of commercialfishermen, techniques they apply, impacts of fishery on the overall fish stocks, marketswhere fishermen distribute their catch, level of harmonization and consistency oflegislation in this area, as well as of the impact of hydrological and climatic factors onfishery. It is critical to employ multidisciplinary approach to assess problems and potentialsolutions regarding sustainable and commercial utilization of fishery resources in theDanube, in accordance with the highest ecological standards and principles of sustainabledevelopment. The overall objective of the dissertation was to explore the relationshipsbetween important elements that indicate the state of the resource, such as fish species,habitats, socio-economic and political factors. The aim was to assess characteristics and theeconomic value of the commercial fishery on the Danube, based on the three key aspects ofthe sustainable use of natural resources - social, economic and biological. The biologicalsignificance of the research is mostly related to environmental problems, given that this isa specific natural resource whose exploitation affects not only the fish stocks, but alsowater resources and ecosystems in general. As a result of intensified fishery pressure,increased presence of illegal fishery, as well as other human impacts on freshwaterecosystems, there are indices of overfishing and of the decline of some native fishpopulations, followed by an increasing presence of alochthonous species.Knowledge about the present and historic fishery pressures based on the number offishermen, their fishing effort and catch quantities, is a prerequisite for the efficientmanagement of fishery resources, which is commonly realized by keeping regularmanagement statistics. Fish catch records in Serbia are maintained since 1948, while thedata on exact species composition was introduced in 1951. By 2005, the data on annual catches have fluctuated around a mean value of 860 tons...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Студије при универзитету
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/37009/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173045/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпривредни риболовsr
dc.subjectcommercial fisheryen
dc.subjectDanube Riveren
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectcatch statisticsen
dc.subjectfish marketen
dc.subjectwaterlevelen
dc.subjectwater temperatureen
dc.subjectforecastsen
dc.subjecttrendsen
dc.subjectДунавsr
dc.subjectСрбијasr
dc.subjectстатистика уловаsr
dc.subjectтржиште рибеsr
dc.subjectводостајsr
dc.subjectтемпература Дунаваsr
dc.subjectпрогнозеsr
dc.subjectтрендовиsr
dc.titleСоцио-економске и биолошке карактеристике привредног риболова на Дунавуsr
dc.titleSocio-economic and biological characteristics of fishing on the river Danubeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dc.identifier.fulltexthttp://rimsi.imsi.bg.ac.rs/bitstream/id/4817/bitstream_4817.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_2707
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record