Pitanja i komentare očekujemo na: Zapažanja
ili na mejl: rimsi@imsi.bg.ac.rs